Microsoft 365 Apps (Office 365) hantering i MECM (SCCM)

New updated post: Updated: Microsoft 365 Apps

 

Kör även denna bloggning på svenska (English by Google).

I min tidigare bloggpost, Office 365 ProPlus (Microsoft 365 Apps) hantering i SCCM (MECM) skrev jag om mitt sätt att säkerställa att samtliga Applikationspaket för Office 365 ProPlus, Visio Pro for Office 365, och Project Online Desktop Client alltid är av senast verifierad (godkänd för installation) version.

I denna bloggning så tar jag steget lite längre. Här ser jag även till att Office Deployment Tool (ODT) är i senaste version för att stödja installationen av den nya versionen av Office.
Jag har modifierat ett Powershell-script som Marco Hofmann & Trond Eric Haavarstein har skapat, så att det passar min idé.
Original scriptet: https://www.meinekleinefarm.net/download-and-install-latest-office-365-deployment-tool-odt

Det min version av scriptet gör:

 • Laddar ner senaste versionen av Office 365 Deployment Tool (ODT)
 • Kontrollerar om det är en nyare version av Office 365 Deployment Tool (ODT), och om det är en nyare version så Installeras den till en undermapp med versionsnummer som mappnamn. Är det inte en nyare version så hoppas steget över
 • Kopierar sedan den nya setup.exe till både mappen för källfilerna samt applikationspaketet i CM
 • Och till sist körs setup.exe /download download.xml för att ladda ner alla källfilerna

För att automatiserat detta kan man lägga in det i en schemalagd aktivitet.

 

Uppdatering 20211114: Ändrar $StartDTL = (Get-Date) till $StartDTL = (Get-Date -format “yyyyMMdd”) vilket ger en bättre sökväg till logfilen, efter tips av @sundstrom_lars.

<#
.SYNOPSIS
  Download and install latest Office 365 Deployment Tool (ODT)
.DESCRIPTION
  Download and install latest Office 365 Deployment Tool (ODT)
.EXAMPLE
  PS:> \\DFSSHARE.ORGANISATION.ORG\...\download.ps1
  Downloads latest officedeploymenttool.exe
  Creates a sub-directory for each new version
  Copies the setup.exe from the sub-directory to source-directory and cmsetup-directory
.NOTES
  Author: Magnus Bäcke
  URL: https://backes.nu
  Original Author: Marco Hofmann &amp; Trond Eric Haavarstein
  Original Author URL: https://www.meinekleinefarm.net &amp; https://xenappblog.com/
.LINK # This is the original script
  
Download and install latest Office 365 via Office Deployment Tool (ODT)
.LINK https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=49117 .LINK https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=49117 #> $StartDTL = (Get-Date -format "yyyyMMdd") $ODTDownload = "\\DFSSHARE.ORGANISATION.ORG\Office365SetupFiles$\ODTDownload\" $Vendor = "Microsoft" $Product = "Office 365 x64" $PackageName = "setup" $InstallerType = "exe" $LogPS = "\\DFSSHARE.ORGANISATION.ORG\Office365SetupFiles$\Logs\$StartDTM $Product $Version ODTDownload.log" $SourcePath = "\\DFSSHARE.ORGANISATION.ORG\Office365SetupFiles$\" $SetupPath = "\\DFSSHARE.ORGANISATION.ORG\CMSourceFiles$\Applikations\Microsoft Office 365\Files\" $Downloadxml = 'download.xml' $URL = $(Get-ODTUri) $ProgressPreference = 'SilentlyContinue' Set-Location $ODTDownload function Get-ODTUri { <# .SYNOPSIS Get Download URL of latest Office 365 Deployment Tool (ODT). .NOTES Author: Bronson Magnan Twitter: @cit_bronson Modified by: Marco Hofmann Twitter: @xenadmin .LINK https://www.meinekleinefarm.net/ #> [CmdletBinding()] [OutputType([string])] param () $url = "https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=49117" try { $response = Invoke-WebRequest -UseBasicParsing -Uri $url -ErrorAction SilentlyContinue } catch { Throw "Failed to connect to ODT: $url with error $_." Break } finally { $ODTUri = $response.links | Where-Object {$_.outerHTML -like "*click here to download manually*"} Write-Output $ODTUri.href } } Write-Verbose "Setting Arguments" -Verbose Start-Transcript $LogPS Write-Verbose "Download latest version of Office 365 Deployment Tool (ODT)." -Verbose Invoke-WebRequest -UseBasicParsing -Uri $url -OutFile .\officedeploymenttool.exe Write-Verbose "Read version number from downloaded file" -Verbose $Version = (Get-Command .\officedeploymenttool.exe).FileVersionInfo.FileVersion Write-Verbose "If downloaded ODT file is newer, create new sub-directory." -Verbose if( -Not (Test-Path -Path $Version ) ) { New-Item -ItemType directory -Path $Version Write-Verbose "Extract setup.exe from ODT" -Verbose .\officedeploymenttool.exe /quiet /extract:.\$Version start-sleep -s 5 Write-Verbose "New folder created $Version" -Verbose Set-Location $Version Copy-item ".\setup.exe" -Destination $SourcePath -Force Write-Verbose "setup-exe copied from $Version to $SourcePath " -Verbose Copy-item ".\setup.exe" -Destination $SetupPath -Force Write-Verbose "setup-exe copied from $Version to $SetupPath (CM O365 setup Source files)" -Verbose } else { Write-Verbose "Version identical. Skipping folder creation." -Verbose } Set-Location $SourcePath Write-Verbose "Downloading Office setup-files according to the XML-file." -Verbose Start-Process ".\setup.exe" -ArgumentList "/download $Downloadxml" -Wait -PassThru start-sleep -s 15 Set-Location $ODTDownload Write-Verbose "Stop logging" -Verbose $EndDTM = (Get-Date) Write-Verbose "Elapsed Time: $(($EndDTM-$StartDTM).TotalSeconds) Seconds" -Verbose Write-Verbose "Elapsed Time: $(($EndDTM-$StartDTM).TotalMinutes) Minutes" -Verbose Stop-Transcript